Google Maps 用呢三大措拖 防範虛假評論內容

左定坤 (Cho Ting Kwan) 2023-11-23 20:20 | 手機綜合區
Google Maps 係全球最多人用嘅地圖軟件之一,喺 Google Maps 上嘅建築,例如餐廳、酒店等等,我哋都可以見到每日有唔少用家分享佢哋嘅評論、體驗。然而,有人評論嘅地方,就會有可能有好多虛假嘅評論,到底 Google Maps 自己又如何幫到大家去防範虛假內容呢?Google 就提出咗以下三點。

內容.jpg

Google 日前分享咗三種可以阻止提交違反政策內容嘅方法,當中包括:

001:對即時濫用行為作出快速反應

Google 表示,他們的系統會不斷監控貢獻內容中的異常模式,當偵測到可疑活動,就會訊速探取行動,並可能實施保護措施以防止進一步嘅濫用,保護措施可以係刪除呢啲違反政策嘅內容,甚至乎禁用新貢獻嘅所有內容,並進行調查。

002:喺敏感時刻之前防止濫用行為

除咗見到濫用跡象之後,Google 會保護場所之外,佢哋表示仲會喺預計離題以及無益內容增加時,主動保護場所。

003:實施長期保護

除咗以上臨時保護之外,對於 Google 發現用戶貢獻由始至終都係無益、有害或者偏離主題嘅地方,Google 仲會提供長期保護,通常針對嗰啲人們非自願前往或僅特定人員可訪問嘅地點,例如警局、監獄等等。喺呢種情況下,當某些地方嘅貢獻不被接受,就可能會通知使用者,例如如果有人想喺 Google 地圖上為監獄撰寫評論,佢哋會見到有條通知橫額,寫住此功能已關閉。

Google Maps 通過以上三大策略,防止不良內容,維護平台真實性和可靠性。Google 承諾將繼續發展同完善呢啲框架,以確保地圖上嘅資訊始終真實、有用且可靠。
 

最新新聞